اداری

شعبه تامین اجتماعی عشق آباد

پروژه انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی شعبه تامین اجتماعی عشق آباد در اواسط آذر ماه سال 1397 به این شرکت پس از برگزاری مناقصه عمومی واگذار گردید. 

آماده سازی موزه آب شاهرود
آماده سازی موزه آب شاهرود

آماده سازی موزه آب شاهرود

پروژه مرمت و آماده سازی موزه آب شاهرود واقع در استان سمنان ، شهرستان شاهرود در تیر ماه سال 1396 به این شرکت در غالب قرارداد ترک تشریفات واگذار گردید . 

آماده سازی موزه عرفان بسطام
آماده سازی موزه عرفان بسطام

آماده سازی موزه عرفان بسطام

پروژه مرمت و آماده سازی موزه عرفان بسطام واقع در استان سمنان ، شهرستان شاهرود ، شهر بسطام در تیر ماه سال 1396 به این شرکت در غالب قرارداد ترک تشریفات واگذار گردید .

آماده سازی موزه فسیل مهدی شهر سمنان
آماده سازی موزه فسیل مهدی شهر سمنان

آماده سازی موزه فسیل مهدی شهر سمنان

پروژه مرمت و آماده سازی موزه فسیل مهدی شهر واقع در استان سمنان ، شهرستان مهدی شهر در تیر ماه سال 1396 به این شرکت در غالب قرارداد ترک تشریفات واگذار گردید .

مسجد امام رضا (ع) دانشگاه صنعتی بیرجند
مسجد امام رضا (ع) دانشگاه صنعتی بیرجند

مسجد امام رضا (ع) دانشگاه صنعتی بیرجند

پروژه انجام عملیات تکمیل ساختمان مسجد امام رضا (ع) دانشگاه صنعتی بیرجند در اواسط آذر ماه سال 1397 به این شرکت در غالب ترک تشریفات واگذار گردید. 

لوگوی کارفرمایان

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 1 1

لوگوی مشاورین

  • 01
  • Image
  • 07