شعبه تامین اجتماعی عشق آباد

پروژه انجام عملیات ساختمانی و تاسیساتی شعبه تامین اجتماعی عشق آباد در اواسط آذر ماه سال 1397 به این شرکت پس از برگزاری مناقصه عمومی واگذار گردید. مشخصات و کلیات موضوع پیمان به شرح ذیل تنظیم و مورد اجرا قرار گرفت. قسمت ساختمان اداری دارای 500 مترمربع و محوطه دارای 600 مترمربع زیربنا می باشد.

مدت زمان قرارداد : 12 ماه

تاریخ شروع : 1397/09/13

 

 

لوگوی کارفرمایان

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 1 1

لوگوی مشاورین

  • 01
  • Image
  • 07