مسجد امام رضا (ع) دانشگاه صنعتی بیرجند
مسجد امام رضا (ع) دانشگاه صنعتی بیرجند

مسجد امام رضا (ع) دانشگاه صنعتی بیرجند

مسجد امام رضا (ع) دانشگاه صنعتی بیرجند

پروژه انجام عملیات تکمیل ساختمان مسجد امام رضا (ع) دانشگاه صنعتی بیرجند در اواسط آذر ماه سال 1397 به این شرکت در غالب ترک تشریفات واگذار گردید.مشخصات و کلیات موضوع پیمان به شرح ذیل تنظیم و مورد اجرا قرار گرفت. زیربنای پروژه  795 متر مربع می باشد.

 مدت زمان قرارداد : 3 ماه

تاریخ شروع : 1397/09/18

 

 

لوگوی کارفرمایان

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 1 1

لوگوی مشاورین

  • 01
  • Image
  • 07