بهسازی اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند
بهسازی اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند

بهسازی اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند

بهسازی اورژانس بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند

پروژه بازسازی و بهسازی فضای فیزیکی اورژانس بیمارستان ولیعصر ( عج ) بیرجند واقع در خیابان غفاری در ابتدای خرداد ماه سال 1395 با دستور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند ( جناب آقای دکتر قائمی ) به این شرکت در غالب قرارداد  ترک تشریفات واگذار گردید . با عنایت به اینکه اورژانس بعنوان ویترین هر بیمارستان می باشد مشخصا میبایست از نظر زیبایی ، روند درمان مراجعین و فضای داخلی مورد اهمیت قرار گیرد . مشخصات و کلیات موضوع پیمان به شرح ذیل تنظیم و مورد اجرا قرار گرفت . زیربنای فضای اورژانس از متراژ 1600 متر مربع به 1800 متر مربع افزایش پیدا کرد . 

مدت زمان قرارداد : 3 ماه 

تاریخ شروع : 1395/03/01

تاریخ اتمام : 1395/06/01

مبلغ اولیه پیمان : 20/350/000/000 ریال

مبلغ نهایی پیمان : 25/237/000/000 ریال

ضمنا این پروژه در حضور وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی افتتاح گردید.

پیش از اجرا

در حین اجرا

پس از اجرا

لوگوی کارفرمایان

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

لوگوی مشاورین

  • 01
  • Image
  • 07