احداث موتورخانه و تکمیل بخش اورژانس بیمارستان شهداء قاین
احداث موتورخانه و تکمیل بخش اورژانس بیمارستان شهداء قاین

احداث موتورخانه و تکمیل بخش اورژانس بیمارستان شهداء قاین

احداث موتورخانه و تکمیل بخش اورژانس بیمارستان شهداء قاین

پروژه احداث موتورخانه و تکمیل بخش اورژانس بیمارستان شهدا قائن واقع در خیابان شفا در اوایل آذرماه سال 1395 به این شرکت در غالب قراردادمناقصه محدود واگذار گردید . با عنایت به اینکه اورژانس بعنوان ویترین هر بیمارستان می باشد مشخصا میبایست از نظر زیبایی ، روند درمان مراجعین و فضای داخلی مورد اهمیت قرار گیرد . مشخصات و کلیات موضوع پیمان به شرح ذیل تنظیم و مورد اجرا قرار گرفت . زیربنای فضای اورژانس 2400 متر مربع می باشد.

مدت زمان قرارداد : 2 ماه

تاریخ شروع : 1395/09/04

تاریخ اتمام : 1395/11/30

مبلغ اولیه پیمان : 23/556/114/666 ریال

مبلغ نهایی پیمان : 29/445/143/333 ریال

ضمنا این پروژه در حضور وزیر محترم بهداشت جناب آقای دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی افتتاح گردید.

پیش از اجرا

در حین اجرا

پس از اجرا

لوگوی کارفرمایان

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

لوگوی مشاورین

  • 01
  • Image
  • 07