احداث مرکز تشخیص سرطان و غربالگری شهرستان طبس
احداث مرکز تشخیص سرطان و غربالگری شهرستان طبس

احداث مرکز تشخیص سرطان و غربالگری شهرستان طبس

احداث مرکز تشخیص سرطان و غربالگری شهرستان طبس

پروژه احداث ساختمان مرکز غربالگری و تشخیص سرطان بیمارستان شهید مصطفی خمینی واقع در خراسان جنوبی ، شهرستان طبس ، بلوار شهید مطهری در اردیبهشت ماه سال 1395 به این شرکت پس از برگزاری مناقصه عمومی واگذار گردید . مشخصات و کلیات موضوع پیمان به شرح ذیل تنظیم و مورد اجرا قرار گرفت. زیربنای فضای ساختمان غربالگری و تشخیص سرطان بیمارستان  575 متر مربع می باشد. 

مدت زمان قرارداد : 9 ماه

تاریخ شروع : 1395/02/11

تاریخ اتمام :1396/02/31

مبلغ اولیه پیمان :9/973/779/800 ریال

مبلغ نهایی پیمان :12/467/224/750 ریال

 

در حین اجرا

لوگوی کارفرمایان

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

لوگوی مشاورین

  • 01
  • Image
  • 07