بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس
بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس

بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس

بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس

پروژه احداث و تکمیل ساختمان اورژانس و بلوک زایمانی و فضا های مرتبط بیمارستان شهید دکتر چمران واقع در خراسان جنوبی ، شهرستان فردوس ، تقاطع بلوار امام خمینی و بلوار شهید مطهری در شهریور ماه سال 1397 به این شرکت در غالب قرارداد ترک تشریفات واگذار گردید .مشخصات و کلیات موضوع پیمان به شرح ذیل تنظیم و مورد اجرا قرار گرفت. زیربنای پروژه  4220/5 متر مربع می باشد.

 مدت زمان قرارداد : 4 ماه

تاریخ شروع : 1396/06/02

تاریخ اتمام :در حال اجرا

مبلغ اولیه پیمان :81/225/421/250 ریال

 

در حین اجرا

لوگوی کارفرمایان

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

لوگوی مشاورین

  • 01
  • Image
  • 07