احداث خانه های بهداشت چاهکان ، کارواندر و عباس آباد شهرستان خاش
احداث خانه های بهداشت چاهکان ، کارواندر و عباس آباد شهرستان خاش

احداث خانه های بهداشت چاهکان ، کارواندر و عباس آباد شهرستان خاش

احداث خانه های بهداشت چاهکان ، کارواندر و عباس آباد شهرستان خاش

پروژه احداث خانه های بهداشت چاهکان ، کاراندر و عباس آباد شهرستان خاش واقع در استان سیستان و بلوستان ، شهرستان خاش در ابتدای اسفند ماه سال 1394 به این شرکت در غالب قرارداد ترک تشریفات واگذار گردید .مشخصات و کلیات موضوع پیمان به شرح ذیل تنظیم و مورد اجرا قرار گرفت. زیربنای پروژه 240متر مربع می باشد.

مدت زمان قرارداد : 6 ماه

تاریخ شروع : 1394/12/09

تاریخ اتمام :1395/04/02

مبلغ اولیه پیمان :4/258/184/940 ریال

مبلغ نهایی پیمان :4/258/184/940 ریال

در حین اجرا

پس از اجرا

لوگوی کارفرمایان

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

لوگوی مشاورین

  • 01
  • Image
  • 07