پروژه ساختمان های بنبوری ، انبار کامپاند و سالن تولید مواد کارخانه کویر تایر
پروژه ساختمان های بنبوری ، انبار کامپاند و سالن تولید مواد کارخانه کویر تایر

پروژه ساختمان های بنبوری ، انبار کامپاند و سالن تولید مواد کارخانه کویر تایر

پروژه ساختمان های بنبوری ، انبار کامپاند و سالن تولید مواد کارخانه کویر تایر

پروژه اجرای فونداسیون ساختمان بنبوری ، انبار کامپاند و سالن توزین مواد شرکت کویر تایر واقع در استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ، کیلومتر 11 جاده کرمان در دی ماه سال 1396 به این شرکت پس از برگزاری مناقصه عمومی واگذار گردید . مشخصات و کلیات موضوع پیمان به شرح ذیل تنظیم و مورد اجرا قرار گرفت. 

مدت زمان قرارداد : 2 ماه

تاریخ شروع : 1396/10/09

تاریخ اتمام : 1397/02/31

مبلغ اولیه پیمان : 3/425/891/768 ریال

 

در حین اجرا

لوگوی کارفرمایان

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

لوگوی مشاورین

  • 01
  • Image
  • 07