مسکونی

آماده سازی موزه آب شاهرود
آماده سازی موزه آب شاهرود

آماده سازی موزه آب شاهرود

پروژه مرمت و آماده سازی موزه آب شاهرود واقع در استان سمنان ، شهرستان شاهرود در تیر ماه سال 1396 به این شرکت در غالب قرارداد ترک تشریفات واگذار گردید . 

آماده سازی موزه عرفان بسطام
آماده سازی موزه عرفان بسطام

آماده سازی موزه عرفان بسطام

پروژه مرمت و آماده سازی موزه عرفان بسطام واقع در استان سمنان ، شهرستان شاهرود ، شهر بسطام در تیر ماه سال 1396 به این شرکت در غالب قرارداد ترک تشریفات واگذار گردید .

آماده سازی موزه فسیل مهدی شهر سمنان

پروژه مرمت و آماده سازی موزه فسیل مهدی شهر واقع در استان سمنان ، شهرستان مهدی شهر در تیر ماه سال 1396 به این شرکت در غالب قرارداد ترک تشریفات واگذار گردید .

لوگوی کارفرمایان

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

لوگوی مشاورین

  • 01
  • Image
  • 07