آماده سازی موزه فسیل مهدی شهر سمنان

پروژه مرمت و آماده سازی موزه فسیل مهدی شهر واقع در استان سمنان ، شهرستان مهدی شهر در تیر ماه سال 1396 به این شرکت در غالب قرارداد ترک تشریفات واگذار گردید .مشخصات و کلیات موضوع پیمان به شرح ذیل تنظیم و مورد اجرا قرار گرفت. 

مدت زمان قرارداد : 1 ماه

تاریخ شروع : 1396/03/24

تاریخ اتمام :1396/04/30

مبلغ اولیه پیمان : 275/229/357 ریال

مبلغ نهایی پیمان : 275/229/357 ریال

پیش از اجرا

در حین اجرا

لوگوی کارفرمایان

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

لوگوی مشاورین

  • 01
  • Image
  • 07